latina

nějaké ty latinské fráze

ad calendas graecas - odložit na neurčito
ad hoc - jen k tomu účelu; jen pro tento jeden případ
Adhuc sub judice lis est - spor je dosud u soudce; o věci ještě není jednotné mínění
ad oculos - před oči; s přesvědčivou názorností
alea jacta est - kostky jsou vrženy; už je rozhodnuto
alias - jinak
a posteriori - ze smyslové zkušenosti
ars longa, vita brevis - umění je dlouhé, život krátký
audaces fortuna juvat - odvážným štěstí přeje
audiatur et altera pars - budiž slyšena i druhá strana
aurea mediocritas - zlatá střední cesta
bis dat, qui cito dat - dvakrát dává, kdo rychle dává
bona fide - v dobré víře; bez zlého úmyslu
brevi manu - krátkou cestou; bez průtahů, bez okolků
carpe diem - užívej dne
causus belli - důvod k válce; podnět ke sporu
causa bibendi - důvod k pití, k oslavování
caveant consules! - buďte ostražití, konzulové
circulus in demonstranto - kruh v dokazování
circulus vitiosus - bludný kruh
cogito, ergo sum - myslím, tedy jsem
conditio sine qua non - podmínka, bez níž ne; podmínka, bez níž nemůže nemůže být, něco nastat
contradictio in adjecto - protimluv ve spojení slov - hranatý kruh
corpus delicti - předmět doličný; předmět dosvědčující trestný čin
credo, quia absurdum - věřím, protože je to absurdní (tj. kde přestává chápat rozum, nastupuje víra)
cum grando salis - se zrnkem soli
de uaditu - z doslechu
de facto - vskutku; skutečně; vlastně
de mortuis nil nisi bene - o mrtvých jen dobré
divide et impera - rozděl a panuj
dixi et salvavi animam meam - řekl jsem a spasil svoji duši (musel jsem to říci, abych měl čisté svědomí)
donec eris felix, multos numerables amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris - pokud budeš šťasten, budeš mít mnoho přétel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám
dulce et decorum est pro patria mori - je sladké a ušlechtilé zemřít pro vlast
dum tacent, clamant - tím, že mlčí, křičí
dura lex, sed lex - tvrdý zákon, ale zákon
eheu, fugaces labuntur anni - běda, prchavá léta plynou; běda, jak rychle plyne čas
eo ipso - tím samým; právě proto
ergo - tedy; nuže
errare humanum est - chybovati je lidské
est modus in rebus, sunt certi denique fines - všechno má svou míru a pevné hranice
ex abrupto - spatra; bez přípravy
exegi monumentum aere perennius - vytvořij jsem dílo nad kov trvalejší
exequatur - ať se vykonává
ex lex - mimo zákon
ex provata indusstria - z vlastní píle; z vlastní iniciativy
ex ungue leonem - podle drápu lva (i v drobnosti poznáš mistra)
finis coronat opus - konec korunuje dílo; konec dobrý, vše dobré
mortui vivos docent - mrtví učí živé