cyberpunk zkratky

zkratky používané v tzv. cyberpunku

Na internetu se nacházejí i mnohem rozsáhlejší seznamy cyberpunkových zkratek.
Mezi nimy se používají i výrazy (v drtivé většine vznikají na diskusních fórech), které se vyvinuly velmi zajímavými způsoby. Mezi takovéto bych započítal i ryze českou zkratku WTZ (wo tom žádná) nebo výrazy "století" či "100". A jestě velmi populární "Zoo".

akronym anglicky česky
AFAIK As Far As I know pokud vím
AFJ April Fool`s Joke aprílový bláznivý žert
AFK Away From the Keyboard mimo klávesnici
ASAP As Soon As Possible jakmile bude možné
ATYS Anything You Say cokoliv říkáš
bbFN bye bye For Now zatím ahoj
bbIAb be back In A bit buď za chvilku zpátky
bbL be back Later vrať se později
bCNU be Seeing You Nashle! Sbohem!
bFI brute Force and Ignorance surovost a ignorance
bG backGround pozadí
bRb be Right back vrať se v pořádku
bTW by the way mimochodem
CI$ Compuserve Information $ervice počítačový informační servis
CU See You uvidíme se
CUL, CYL See You Later uvidíme se později
DIIK Damned If I Know nemám ponětí
F2F (FTF) Face To Face tváří v tvář
FDROTFL Falling Down Rolling On The Floor Laughing padat a válet se po podlaze smíchy
FITb Fill In The blanks vyplňte formuláře
FMPOV From my point of view z mého úhlu pohledu
FOAF Friend Of A Friend přítel přítele
FOD Finger Of Death dotek smrti
FOTCL Falling Off The Chair Laughing padat z křesla smíchem
FWIW For what it`s worth čemu to poslouží
FYA For Your Amusement pro tvoji zábavu
FYI For Your Information pro tvoji informaci
G Grin široký úsměv
GA Go Ahead vypadni
GD&R Grinning, Ducking & Running překážkový závod, běh
GIGO Garbage In, Garbage Out odpadky dovnitř, odpadky ven
GIWIST Gee I Wish I`d Said That přeji si, abych řekl, že
HHOJ Ha Ha Only Joking ha ha jenom vtipy
HHOK Ha Ha Only Kidding ha ha jen legrácky
HHOS Ha Ha Only Serious ha ha jen vážné
HLAYK Here`s Looking At You Kid (a parting) zde je dívajíce se na tvůj žert
IAE In any event v každém případě
IANAL I Am Not A Lawyer nejsem právník
ICOCbW I Could Of Course be Wrong mohl bych se samozřejmě mýlit
IMHO In My Humble Opinion podle mého skromného mínění
IMNSHO In My Not So Humble Opinion podle mého ne tak skromného mínění
IMO In my opinion podle mého mínění
IOW In Other Words jinak řečeno
IWbNI It Would be Nice If to by bylo pěkné
JAM Just A Minute chviličku
JOOTT Just one of those things jen jedna z těchto věcí
JSNM Just Stark Naked Magic právě odhalené kouzlo
L8R LATeR později
LAb&TYD Life`s A bitch & Then You Die. život je svině, pak umíráš
LOL Laughing Out Loud hlasitý smích
MEGO My Eyes Glaze Over mé oči zeskelnatěly
MORF Male OR Female muž nebo žena
MYOb Mind Your Own business hleďte si svého
NbD No big Deal žádné velké množství
NHOH Never Heard Of Him/Her nikdy neslyšený
NP No Problem žádný problém
NRN No Reply Necessary odpověď není nutná
O Over (to you) přepínám (na tebe)
Ob, ObJ Obligatory Joke povinný vtip
OGIMA Oh God Its Monday Again bože, zase pondělí !
OIC Oh, I see Aha!
OO Over and Out přepínám a končím
OTOH On The Other Hand na druhou stranu
OTT Over The Top přes kopec
PITA Pain In The Ass bolest v zadku
PM Preventive Maintenance preventivní podpora
PMJI Pardon My Jumping In promiňte mé naskočení
POM Phase Of the Moon fáze měsíce
POV Point Of View úhel pohledu
RAD Raw, Unadulterated Dumbness surová, nefalšovaná hloupost
RE Re-hello (hello again) or re-hi zavolej znovu
RL Real Life skutečný život
ROFL Rolling On the Floor Laughing smíchy se válím po zemi
ROTM Right On The Money prima peníze
RUOK? aRe You OK? Jsi OK?
SIG Special Interest Group speciální zájmová skupina
SO Significant Other významné další
SUP What`s Up? Co se děje?
SWEIN So What Else Is New? Tak co je ještě nového?
TAFN That`s All For Now to je zatím všechno
TANJ There Ain`t No Justice není žádného soudu
TANSTAAFL There Are No Such Thing As A Free Lunch věci jako oběd zadarmo neexistují
TGIF Thank God Its Friday Díky bohu, je pátek.
TIA Thanks In Advance děkuji předem
TIC Tongue in cheek mluvit jen tak, ne upřímně
TNX1M, TNX1.0E6 ThaNKS a million milionkrát díky
TTbOMK To The best Of My Knowledge k mým nejlepším znalostem
TTFN Ta-Ta For Now Zatím papa
TTUL, TTYL Talk To You Later řeknu ti to později
TTYS Talk To You Soon řeknu ti to brzy
WRT With Respect To s ohledem na
WTH What The hell k sakru
YA Yet Another ještě další