upozornění

===============================================================
the characters and incidents portrayed and the names herein are
fictitious. and any similarity to the name, character or history
of any person is entirely coincidental and unintentional.
---------------------------------------------------------------
postavy a příběhy v tomto filmu jsou fiktivní.
jakákoliv podobnost jmen, postav nebo minulost jakékoliv
osoby je zcela náhodná a neůmyslná.

===============================================================
this motin picture photoplay is protected pursuant to the provisions
of the laws of the united states of america and other countries.
any unauthorized duplicaion and/or distribution of this photoplay
may result in civil liability and criminal prosecution.
---------------------------------------------------------------
tetno film je chráněn podle spotřebních práv spojených
států amerických a ostatních zemí. jakákoliv neoprávněná
duplikace a/nebo šíření tohoto snímku může být trestně stíhána
a potrestána.

===============================================================
american humane association monitored the
animal section. scenes appearing to place animals
in jeopardy were simulated. AHA200717-3
---------------------------------------------------------------
americká asociace humanity sledovala úsek zvířat.
scény, kde se zvířata objevila v ohrožení, byly fiktivní.

===============================================================
american humane association monitored the animal
action. no animals was harmed scenes appearing to
place animals in jeopardy were simulated. AHA00047
---------------------------------------------------------------
americká asociace humanity sledovala zacházení se zvířaty.
žádná zvířata nebyla zraněna. scény, kde se zvířata
objevila v ohrožení, byly fiktivní.

== volné překlady vykoumal a napsal griffin ==